King of Shanland

One People – One Nation – One Destiny

National Anthem of Shanland

Lyrics

Khua hao khua rajaa,
jom piu sam jan ta,
luan kham jao jaak kya,
jaat hao mii te ja,
phom peng jai wa ja,
su kao hao pen phu mi jao sat ja.

(IPA)
kʰɤ́ háu kʰɤ́ ràː t͡sàː
t͡sɔ̌m pǐu sâ̰m t͡sàn tàː
lɤ̌n kʰám t͡sāu t͡sāːk kjàː
t͡sāːt háu míː tè t͡sàː
pʰɔ̰̂m péŋ t͡sǎɯ wàː t͡sàː
sǔː kǎu háu pěn pʰūː míː t͡sǎɯ sâ̰t t͡sàː

English Translation

We are of kings,
beneath our flag of three,
embedded with the golden moon,
our glory grows through mind and speech,
Shanland is united forever.

 

 

%d bloggers like this: